هویت بصری ، طراحی لوگو و طراحی لوگوتایپ و طراحی بسته بندی ،هویت بصری فاتک 2

هویت بصری پیشروان فاتک

شرکت پیشروان فاتک تولید کننده قطعات کنترل کننده سیالات است

مسئله پیش روی ما استفاده از فرمی بود که بتواند حس سیال بودن را به مخاطب بدهد. در مرحله اول با استفاده از حرف F و ترکیب آن با خطوط افقی و ایجاد فرمی سیال به لوگو رسیدیم. در مرحله بعد فرم لوگو را گسترش دادیم تا به پترنی سیال برسیم و از آن بخش هایی را به عنوان عناصر دیزاین در اقلام بصری پیشروان فاتک مانند اقلام اداری و بسته بندی استفاده کردیم.

هویت بصری ، طراحی لوگو و طراحی لوگوتایپ و طراحی بسته بندی ،هویت بصری فاتک 3
هویت بصری ، طراحی لوگو و طراحی لوگوتایپ و طراحی بسته بندی ،هویت بصری فاتک 4
هویت بصری ، طراحی لوگو و طراحی لوگوتایپ و طراحی بسته بندی ،هویت بصری فاتک 5
هویت بصری ، طراحی لوگو و طراحی لوگوتایپ و طراحی بسته بندی ،هویت بصری فاتک 6
هویت بصری ، طراحی لوگو و طراحی لوگوتایپ و طراحی بسته بندی ،هویت بصری فاتک 7
هویت بصری ، طراحی لوگو و طراحی لوگوتایپ و طراحی بسته بندی ،هویت بصری فاتک 8