نگین ارم

نگین ارم بزرگترین تولید کننده سنگ دهبید می باشد که با سرمایه گذاری و تلاش بسیار اولین دستگاه سورت سنگ با نام سورت پلاس را در ایران اختراع نموده اند.

صورت مسئله و راه حل

در این پروژه وظیفه ساخت فیلم صنعتی از کارخانه سنگ نگین ارم بر عهده ما بود.